Lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trường tiểu học Tăng Tiến

Sau thời gian nghiên cứu, lựa chọn đến ngày 24/4/2020, trường tiểu học Tăng Tiến đã tổ chức họp hội đồng và bỏ phiếu để lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo đúng quy trình và hướng dẫn.

       Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDDT ngày 30/1/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

      Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/1/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo, Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

       Căn cứ Quyết định số 4507 /QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo, Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

      Căn cứ Quyết định số 512 /QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo, Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

      Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo, Quyết định về việc Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

      Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang.

      Căn cứ Công văn số 1029/UBND-GD ngày 24/4/2020 của UBND huyện Việt Yên về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

      Trong tháng 4 các thầy cô giáo trong tổ chuyên môn tổ 1 đã tích cực nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp được Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt để lựa chọn ra các bộ sách phù hợp với tình hình thực tế tại trường và địa phương.

      Sau thời gian nghiên cứu, lựa chọn đến ngày 24/4/2020, trường tiểu học Tăng Tiến đã tổ chức họp hội đồng và bỏ phiếu để lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo đúng hướng dẫn.

      Dưới đây là hình ảnh bộ sách giao khoa được trường tiểu học Tăng Tiến thống nhất lựa chọn:

Hình ảnh: Bộ sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn của trường tiểu học Tăng Tiến.

Dưới đây là một số hình ảnh nghiên cứu và lựa chọn sách giáo khoa của trường tiểu học Tăng Tiến:

 Hình ảnh: BGH, tổ chuyên môn, đại diện cha mẹ học sinh tham gia cuộc họp lựa chọn sách giáo khoa lớp 1.

 Hình ảnh: BGH và tổ chuyên môn tổ 1 bỏ phiếu lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1.

 Hình ảnh: Đại diện cha mẹ học sinh bỏ phiếu lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1.

 Hình ảnh: Các đồng chí kiểm phiếu.

Hình ảnh: Tổ kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu.

Dưới đây là một số hình ảnh nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1 của tổ chuyên môn:

Người viết: Nguyễn Thị Bích Phương.

Bài viết liên quan